Koszyk jest pusty
Szybki kontakt

tel. 609-374-100

biuro@perfektus.eu

Czynne Pn-Pt
9:00-17:00

Sob:

9:00-13:00

Program lojalnościowy

 REGULAMIN Karty Lojalnościowej

 

§ 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.

 Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym (dalej „Promocja).

 2.

 Organizatorem Promocji jest Perfektus Przemysław Sawicki z siedzibą w Pomocnia 6, 05-180 Pomiechówek NIP 531-160-65-69 REGON 142563180, (dalej „Organizator).

 3.

 Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 11-05-2018 do odwołania.

 4.

 Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, oraz na stronie internetowej www.sklep.perfektus.eu

 5.

 W ramach organizowanej Promocji Uczestnicy Promocji dokonujący zakupów w sklepie stacjonarnym (Nowy Dwór Mazowiecki ul. Przejazd 5) oraz w sklepie internetowym (www.sklep.perfektus.eu) spełniający warunki opisane w § 2, mają możliwość otrzymania rabatów na kolejne zakupy.

 6.

 Stosowane w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 

Naklejka

 –

 oznaczenie naklejane na Kartę Lojalnościową, wydawane po spełnieniu warunków określonych w § 2 ust. 2.

 

 Kupon promocyjny

 –

 papierowy kupon wydawany w sklepie stacjonarnym lub wysyłany wraz zamówieniem ze sklepu internetowego umożliwiający gromadzenie Naklejek, który po uzyskaniu odpowiedniej liczby Naklejek należy przedstawić Sprzedawcy w celu uzyskania prawa do promocyjnego zakupu. Kupon promocyjny będzie wydawany z chwilą dokonania pierwszej transakcji uprawniającej do odbioru pierwszej Naklejki w ramach Promocji (pierwsza Naklejka jest umieszczona na Kuponie promocyjnym w chwili jego wydania Uczestnikowi). Suma Naklejek z kilku Kuponów promocyjnych łączy się umożliwiając korzystanie z promocji.

 

Sprzedawca

 –

 pracownik sklepu biorącego udział w Promocji.

 

 

Uczestnik

 −

 pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonująca zakupu w w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 kc zamierzająca wziąć udział w Promocji.

 

§2

 

ZASADY I PRZEBIEG PROMOCJI

 1.

 Warunkiem otrzymania Rabatu jest:

 a. uzbieranie na Kuponie promocyjnym 10 (dziesięciu) Naklejek – przysługujący rabat 30%

b. uzbieranie na Kuponie promocyjnym pierwszych 5 (pięciu) Naklejek – przysługujący rabat 10%

c. uzbieranie na Kuponie promocyjnym kolejnych 5 (pięciu) Naklejek – przysługujący rabat 15%

2.

 

Uczestnik może otrzymać jedną Naklejkę każdorazowo, spełniając poniższe warunki:

a. dokonanie zakupów za minimum 50zł brutto w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym, biorących udział w Promocji, zgodnie z § 1, pkt 5 niniejszego Regulaminu, wielokrotność kwoty 50zł podczas jednej transakcji uprawnia Uczestnika do otrzymania odpowiednio większej liczby Naklejek tym zastrzeżeniem, że w ramach jednej transakcji (objętej jednym paragonem), Uczestnik może otrzymać maksymalnie trzy (3) Naklejki. Nie jest możliwe sumowanie kwot niższych niż wymagane zgodnie z warunkami Promocji z różnych paragonów z zakup produktów objętych Promocją w celu uzyskania Naklejki lub Naklejek.

3.

 Promocją objęte są transakcje dokonywane gotówką, kartami płatniczymi.

 4.

 Naklejki będą wydawane przez Sprzedawcę wraz z paragonem fiskalnym. Późniejsze wydanie Naklejek na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwe.

 5.

 Uczestnik po uzbieraniu na jednym Kuponie promocyjnym odpowiednio:

 dziesięciu albo pierwszych pięciu albo drugich pięciu Naklejek, może dokonać zakupu wykorzystaniem rabatu przedstawionym w § 2 ust. 1 w sklepie stacjonarnym. Przed wykorzystaniem Rabatu, Uczestnik musi przekazać Sprzedawcy Kupon promocyjny z właściwą liczbą Naklejek.

 6.

 W celu zrealizowania rabatu w sklepie internetowym Uczestnik powinien się skontaktować z Organizatorem w celu uzyskania jednorazowego kodu rabatowego do wykorzystania przy zakupach.

7.

 Nabycie Rabatu ma charakter bezterminowy

 8.

 Uczestnik w trakcie trwania Promocji może odebrać dowolną liczbę Rabatów. Warunkiem jest każdorazowo spełnienie warunków określonych w ust. 1 -7 niniejszego paragrafu.

9.

 Niniejsza Promocja można łączyć z innymi promocjami.

 10.

 Karta lojalnościowa lub naklejki noszące znamiona fałszerstwa, lub uszkodzenia, uniemożliwiające zweryfikowanie jej autentyczności, unieważnia prawo do nabycia rabatów.

 11.

 W przypadku uszkodzenia, lub zgubienia Karty Lojalnościowej lub naklejek, ich duplikaty nie będą wydawane, a przysługujące rabaty przepadają.

 

§3

 

RABATY PROMOCYJNE

 1.

 W ramach Promocji Uczestnicy będą mogli nabyć Rabat §2 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.

 2.

 Przekazując Kupon promocyjny z odpowiednią liczbą Naklejek Sprzedawcy, Uczestnik wskazuje, który rabat chce nabyć. Rabat można wykorzystać na produkty w aktualnej ofercie Organizatora.

 3.

 Produkty wyłączone z możliwości otrzymania naklejek:

  •  chemia profesjonalna

 4.

 Produkty wyłączone z możliwości skorzystania z rabatu:

  •  chemia profesjonalna

 5.

 Prawo do nabycia Rabatu nie podlega zamianie na inne rzeczy ani na równowartość pieniężną. Uczestnik może przenieść prawa do zakupu z rabatem na inne osoby.

 6.

 Wykorzystanie rabatu w wysokości 10%, unieważnia rabat w wysokości 30%. W takim wypadku Uczestnik po uzbieraniu 10 naklejek może wykorzystać kolejny rabat w wysokości 15%

 

§ 4

 

REKLAMACJE

 1.

 Reklamacje dotyczące zasad prowadzenia Promocji można zgłaszać:

a. za pośrednictwem Infolinii pod numerami wskazanym w § 6 ust. 2 Regulaminu, albo

b. za pośrednictwem wiadomości elektronicznej pod adresem: biuro@perfektus.eu, albo

c. na piśmie pod adresem Organizatora, albo

d. w sklepie poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego, w terminie 30 dni od daty nabycia Rabatu.

2.

 W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny, a także wskazać przyczyny reklamacji. Jeśli to możliwe należy dołączyć numer seryjny Karty Lojalnościowej.

3.

 Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie na wskazany w zgłoszeniu adres korespondencyjny lub telefonicznie, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. Organizator zastrzega sobie prawo do przesłania w ramach uznania reklamacji prawidłowego Rabatu.

 4.

 Wszelkie spory dotyczące Promocji mogą być rozpoznawane przez sądy powszechne właściwe zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.

 5.

 Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchylają ani nie umniejszą roszczeń ani praw, jakie przysługują Uczestnikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to w szczególności, że zamiast lub obok reklamacji składanej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik może skorzystać z praw przysługujących mu zgodnie zprzepisami prawa, w szczególności wnosząc stosowne, przewidziane w takich przepisach żądanie, roszczenie, reklamację i inne.

§ 5

 

DANE OSOBOWE

 1.

 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Promocji (dalej: „Dane”) jest Perfektus Przemysław Sawicki z siedzibą w Pomocnia 6 05-180 Pomiechówek (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@perfektus.eu lub telefonicznie pod nr: 609 374 100.

2.

 Administrator wyznaczył inspektor a ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: biuro@perfektus.eu.

 3.

 Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji.

 4.

 Podstawą przetwarzania Danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Wskazana podstawa prawna wynika zart. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO.

 5.

 Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.

 6.

 Na potrzeby realizacji reklamacji dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie z jego poleceniami.

 7.

 Uczestnikom przysługuje prawo: dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych, żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych w sytuacji ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

 8.

 Uczestnik ma również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9.

 Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres biuro@perfektus.eu.

 10.

 Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych nie będzie możliwe rozpatrzenie reklamacji.

 

 § 6

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.

 Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Promocji, w każdym czasie bez podania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu lub zawieszenie organizacji Promocji nie mogą naruszać praw Uczestników nabytych do dnia zmiany Regulaminu lub zawieszenia organizacji Promocji.

 2.

 Wszelkie uwagi i pytania dotyczące niniejszej Promocji można składać telefonicznie za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonów (Infolinia): 609 374 100 koszt połączenia wg taryfy operatora. Infolinia jest czynna: od poniedziałku do piątku w godz.9.00-17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, lub poprzez wiadomości elektroniczne (e-mail):biuro@perfektus.eu.

 3.

 Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.

 4.

 Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.

 

 

 

Organizator